Privacy Policy

Laatste update: 18 december 2020.

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Alle persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, worden verwerkt door

Natural Face Lifting Academy
Sint Alfonsustraat 21
8800 Roeselare
VAT-number: BE0.719.528.875

als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Principes voor het verwerken van persoonsgegevens

Natural Face Lifting Academy erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van haar klanten en websitebezoekers. Daarom zal zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van betrokkenen. Zij bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna AVG).
Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene').
Natural Face Lifting Academy beschouwt de verzamelde persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die zij alleen zal verwerken voor de doeleinden die in dit beleid zijn gespecificeerd en die zij niet langer zal bewaren dan nodig is voor de realisatie van die doeleinden.

Natural Face Lifting Academy kan de volgende gegevens verwerken (zowel fysiek als via deze website), waaronder mogelijk persoonsgegevens van de betrokkene.

Persoonlijke contactgegevens

  • Naam
  • Voornaam
  • E-mail adressen
  • Telefoonnummers

U heeft het recht om de persoonlijke contactgegevens verder in te vullen.
Natural Face Lifting Academy verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

  • Administratieve taken in verband met uw abonnement
  • U uitnodigen voor evenementen georganiseerd door Natural Face Lifting Academy
  • Voor de evaluatie van onze diensten die u worden aangeboden wat betreft de kwaliteit van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt
  • Direct marketingdoeleinden (zoals promoties met betrekking tot de producten en diensten die Natural Face Lifting Academy u biedt).

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kunt de volgende rechten uitoefenen:

Recht op informatie

U heeft altijd de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens (inclusief verwerkingsdoeleinden, categorieën persoonsgegevens, geschatte bewaartermijn) op te vragen voor inzage.

Recht op rectificatie

U heeft altijd de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.

Recht op wissing ('recht om te worden vergeten')

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, kan u altijd contact opnemen met Natural Face Lifting Academy op privacy@naturalfacelifting.be om de verwijdering van persoonsgegevens aan te vragen via een eenvoudig gratis verzoek. U erkent dat, als de persoonlijke gegevens niet worden verstrekt of het wissen ervan wordt gevraagd, Natural Face Lifting Academy de diensten niet kan leveren.

Recht op bezwaar

Als u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden van updates of direct marketing wilt ontvangen, heeft u het recht om een ​​dergelijk verzoek in te dienen door te mailen naar privacy@naturalfacelifting.be of door te klikken op de uitschrijflink die beschikbaar is in de marketing e-mails van Natural Face Lifting Academy. Houd er rekening mee dat u niet het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Natural Face Lifting Academy en u of uw bedrijf (bijvoorbeeld om u of uw bedrijf te factureren voor de bestelde trainingen of consultancy, …).

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, verwerkt door Natural Face Lifting Academy, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en / of om die gegevens naar een andere controller te verzenden.

Recht om een ​​klacht in te dienen

Indien u op enig moment van mening bent dat Natural Face Lifting Academy inbreuk maakt op uw privacy, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussels
Tel  +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@naturalfacelifting.be.

Natural Face Lifting Academy onthoudt zich van het vrijgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden, evenals het openbaar maken van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden of externe partijen meegedeeld mits uw toestemming hiervoor is verkregen.


Natural Face Lifting Academy erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming. Waar het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal Natural Face Lifting Academy passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen dit doen door de bijgewerkte versie op de Natural Face Lifting Academy website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in ons beleid publiceren, zullen we de datum van de 'laatste update' van ons privacybeleid wijzigen. Significante wijzigingen zullen op onze homepage worden gerapporteerd. Desalniettemin raden we u aan om regelmatig ons privacybeleid te lezen.