Welkom bij alle opleidings- informatie voor Beauty Professionals, Fysiotherapeuten, Kiné's & Massagetherapeuten.

Hieronder kan je kennismaken wat Natural Face Lifting Academy voor jou kan betekenen en wat je bij ons allemaal kan leren.

Hoe onderscheiden wij ons nu juist in de wereld van manuele technieken om het gelaat te verjongen en die huid te verbeteren?

We geven opleidingen in het Nederlands en dit op 3 locaties,
waarvan 2 in Vlaanderen (BE), nl. Hasselt en Roeselare en 1 in Nederland, Almere.
UPDATE: vanaf 2024 gaan wij ook in het Engels & Frans aan de slag! Neem zeker even een kijkje bij Mini Academy in desbetreffende talen.

Wat bieden we aan?

- Total Skin Traject = Alle technieken van Natural Face Lifting Academy. Zo wordt jij de specialist in jouw vak!
- Mini Academy = driedaagse try out. Mooie basis en de eerste stap van de Total Academy.
- Privé opleidingen & herhalingen: voor nieuwe & bestaande therapeuten, of salons die op zoek zijn naar een opleiding op maat. 
- Stress Release: alle info via de pagina 'nieuws'


Indien u graag online opleidingen volgt, contacteer ons
Voor inschrijvingen & vragen Inge Deceuninck, Founder Natural Face Lifting Academy.Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen verwelkomen
in een van onze opleidingen.
 

 

1. De rechtsverhouding tussen CommV Natural Face Lifting Academy, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Alfonsusstraat 21, KBO 0719.528.875 (hierna NFLA genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de offerte, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van NFLA. NFLA behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Algemene voorwaarden te wijzigen.

2. De prestaties van NFLA bestaan uit het organiseren van opleidingen, studiedagen, trainingen, coaching, online opleidingen en andere vormen van opleiding en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning van opleidingen voor de klant. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als '(de) Opleiding(en)'.

3. Opleidingen
o Opleidingen – NFLA organiseert eenmalige opleidingen, hierna Opleiding, en het concept Total Academy, hierna Total Academy, dat bestaat uit verschillende opleidingen.
o Inschrijving – de Overeenkomst tussen NFLA en de klant komt slechts tot stand na de schriftelijke of mondelinge bevestiging of ondertekening van het contract. Voor het te betalen bedrag vermeld in het contract ontvangt de klant een factuur na bevestiging van de Overeenkomst. Bij Opleidingen gespreid over een langere periode wordt maandelijks het aantal gepresteerde dagen gefactureerd.
o Organisatie - Aan de klant wordt een voorstel gedaan gebaseerd op de informatie waarover NFLA tot dan toe beschikt. De klant garandeert aan NFLA dat deze informatie, noodzakelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de Opleiding, volledig en juist is. NFLA geeft de Opleiding vanuit een onafhankelijke opstelling en houdt zich aan het programma dat ontwikkeld werd op basis van het overleg tussen NFLA en de klant. De klant bezorgt NFLA tijdig alle documenten en gegevens die NFLA nodig heeft om de Opleiding te kunnen uitvoeren volgens de afgesproken planning. De klant betrekt pas derden bij de Opleiding na goedkeuring door NFLA.
o Betalingsmodaliteiten - Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Het bedrag dat niet betaald is binnen de 30 dagen na factuurdatum wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00.

4. Annulering opleidingen
De klant kan kosteloos annuleren tot 8 weken voor de datum van de Opleiding. Bij annulering tussen de 8 en de 4 weken voor de datum van de Opleiding, betaalt de klant 50% van de opleidingsprijs zoals bepaald in het contract. Bij annulering minder dan 4 weken voor de datum van de Opleiding blijft het volledige bedrag zoals bepaald in het contract verschuldigd.
De klant kan de geplande trainingsdagen van een Opleiding kosteloos verschuiven tot 4 weken voor de geplande opleidingsdatum. Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Opleiding tussen de 4 en 2 weken voor de Opleidingsdatum, betaalt de klant bovenop de overeengekomen opleidingsvergoeding een bijkomende schadevergoeding gelijk aan 25% van deze opleidingsvergoeding.

Als de klant de geplande trainingsdagen van een Opleiding verschuift minder dan 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen, betaalt de klant bovenop de overeengekomen opleidingsvergoeding een bijkomende schadevergoeding gelijk aan 50% van deze opleidingsvergoeding.
Sowieso dient de nieuwe datum van de Opleiding ingepland worden binnen de 6 maanden vanaf de oorspronkelijk voorziene opleidingsdatum. Ook wordt er slechts eenmalig een verschuiving toegestaan. Indien er een tweede maal een verschuiving aangevraagd wordt dient dit aanzien te worden als een annulering en gelden de hierboven omschreven voorwaarden omtrent de annulering.

5. Annulering Total Academy
De klant kan kosteloos annuleren tot 8 weken voor de startdatum van de eerste opleidingsdag van het opleidingstraject. Bij annulering tussen de 8 en de 4 weken voor de startdatum van de eerste opleidingsdag van het opleidingstraject, betaalt de klant 50% van de totale prijs voor de integrale Total Academy zoals bepaald in het contract. Bij annulering minder dan 4 weken voor de startdatum van de eerste opleidingsdag van het opleidingstraject, blijft de totale prijs voor de integrale Total Academy zoals bepaald in het contract verschuldigd.
Ook wanneer er een gespreide facturatie afgesproken is voor de diverse Opleidingen die deel uitmaken van de Total Academy, blijven deze integraal verschuldigd indien de klant annuleert minder dan 4 weken voor de startdatum van de eerste Opleiding van de lessenreeks. Dit is ook het geval indien 1 of meerdere opleidingsdata slechts zouden plaatsvinden meer dan 4 weken na de datum van de annulatie.
De klant kan 1 van de opleidingsdagen van de Total Academy verschuiven, op voorwaarde dat er binnen de 6 maanden een nieuwe opleidingsdag ingepland kan worden.
Deze verschuiving is kosteloos indien de verschuiving aangevraagd wordt minstens 4 weken voor de desbetreffende Opleidingsdag van deze module. Bij verschuiving van de geplande trainingsdag van een module tussen de 4 en 2 weken voor de Opleidingsdag van deze module, betaalt de klant bovenop de overeengekomen opleidingsvergoeding een bijkomende schadevergoeding gelijk aan 25% van deze opleidingsvergoeding van de module in kwestie.
Als de klant de geplande trainingsdag van een bepaalde module verschuift minder dan 2 weken voor het begin van de geplande opleidingsdag van die module, betaalt de klant bovenop de overeengekomen opleidingsvergoeding een bijkomende schadevergoeding gelijk aan 50% van deze opleidingsvergoeding van de module in kwestie.
In elk geval dienen de bij afsluiten van het contract afgesloten betalingstermijnen voor de deelmodules gerespecteerd te worden, ook als deze specifieke module op vraag van de klant verschoven zou zijn naar een latere datum.

6. Commerciële documenten en aanbiedingen van NFLA scheppen geen verbintenissen in hoofde van NFLA.
7. Alle prijzen van NFLA zijn (behoudens anders vermeld) exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen NFLA en de klant.
8. NFLA is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van NFLA te voldoen, kan NFLA alle deelnames door de klant aan Opleidingen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

8. NFLA heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van NFLA.
9. NFLA zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van NFLA, …) kan NFLA de Opleidingen annuleren, of de inhoud, datum/data, locatie of uitvoering wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. NFLA heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien NFLA meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Opleiding noodzakelijk is.

10. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door NFLA krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van NFLA beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. NFLA is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. NFLA is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is NFLA aansprakelijk voor gebreken of handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van NFLA wordt weerhouden, is NFLA er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen. NFLA heeft louter een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis ten aanzien van de klant of derde.

11. De rechtbanken waar NFLA zijn zetel gevestigd is, zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en NFLA kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

12. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan interne medewerkers/werknemers of het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of NFLA.

13. De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van NFLA, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d. Elke poging daartoe of elke handeling die daarop wijst, zal aanleiding geven tot overeenstemmende schadevergoeding aan NFLA.

14. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van NFLA. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door NFLA aangeboden opleidingen en/of promotiecampagnes in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en NFLA. De contactgegevens van de klant kunnen eveneens door NFLA gebruikt of overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners en dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. De klant geeft uitdrukkelijke toestemming hiertoe door het aanvaarden van de algemene voorwaarden. In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en NFLA zullen de gegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden door NFLA en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. NFLA zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor. Zo zullen volgende persoonsgegevens door NFLA gedeeld kunnen worden (in de vorm van een deelnemerslijst) met de trainer en andere deelnemers van de specifieke opleiding waarvoor de klant zich ingeschreven heeft: naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam. Daarenboven kan NFLA tijdens bepaalde opleidingen beeldmateriaal maken, dat nadien via de communicatiekanalen van NFLA gebruikt kan worden. Indien de klant niet opgenomen wenst te worden in de deelnemerslijst of niet op beeldmateriaal wenst te verschijnen, dient hij dit aan te geven bij inschrijving.

15. NFLA zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden. De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval NFLA het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek.

16. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

17. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door NFLA houdt geenszins een afstand van recht in.